SABOF - Bättre försäkringar för allmännyttan

Regresser (Återkrav)

SABOF:s utgånspunkt att att så långt det är möjligt så ska skadekostnader allokeras dit de hör hemma. Vad som ska bedömas som "rätt ställe" bestäms i första hand av hyreslagens (12 kap jordabalken) bestämmelser.

En hyresgäst är ansvarig för skada som uppkommer genom hans vållande (uppsåt eller vårdslöshet). Hyresgästen är också ansvarig för familjemedlemmar eller besökande som av vårdslöshet skadar lägenheten.  Är det däremot någon annan som skadar lägenheten exempelvis en förbipasserande eller om det är fråga om en ren olyckshändelse svarar fastighetsägaren för skadan.

Även när hyresgästen är ansvarig för en skada kan det vara nödvändigt att fastighetsägaren åtgärdar skadan. Han har då rätt att begära tillbaka av hyresgästen vad han lagt ut för att åtgärda skadan.

Understiger skadekostnaden fastighetsägarens självrisk berörs inte fastighetsförsäkringen och fastighetsägaren får vända sig direkt mot hyresgästen.
- Om hyresgästen har en hemförsäkring kan hyresgästen i många fall få skadan täckt genom denna. Om vållandefrågan är klar brukar hemförsäkringen utan invändning täcka skadebelopp inom fastighetsägarens självrisk.
- Saknar hyresgästen hemförsäkring och det rör sig om större belopp kommer skadeståndet i de flesta fall att jämkas med hänsyn till hyresgästens ekonomiska förhållanden.

Är det skador som överstiger fastighetsägarens självrisk täcks den överskjutande delen av dennes fastighetsförsäkring. Vad fastighetsförsäkringsbolaget lagt ut i skadekostnad kommer det i de flesta fall inte att få ersatt av hyresgästens hemförsäkring då det mellan de olika försäkringsbolagen finns en särskild överenskommelse - regressöverenskommelsen - med innebörden att försäkringsbolagen inte regressar mot varandra. De menar att det jämnar ut sig i det långa loppet, vilket troligen är riktigt sett från deras utgångspunkt. För det enskilda SABO-företaget är detta emellertid djupt otillfredsställande då
skadan därigenom kommer att belasta dess skadestatistik, vilket medför högre premie vid nästa premiejustering.

SABOF, som inte är bundet av regressöverenskommelsen, har som ambition att hjälpa de företag som har sin försäkring genom SABOF att driva regresskrav för företags räkning både då skadebeloppet ligger inom företagets självrisk och då det överstiger självrisken.