SABOF - Bättre försäkringar för allmännyttan

Kallelse till årsstämma i SABO Försäkrings AB

Aktieägarna i SABO Försäkrings AB (publ) kallas till årsstämma enligt följande.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman:

 • ska vara införd i aktieboken onsdagen den 11 maj 2020, och
 • bör anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 29 januari 2020 skriftligen till SABO Försäkrings AB, Box 474, 101 29 Stockholm.

  Anmälan kan också göras per e-post kundservice@sabof.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

  Om aktieägare anmäler flera deltagare, äger endast en rätt att företräda aktieägaren på stämman.

  Övrigt:
  Årsredovisningen kommer att hållas tillgänglig för aktieägarna senast två veckor innan årsstämman och erhålls genom att kontakta kundservice@sabof.se, alternativt 08-406 55 12.

  Stockholm i april 2020

  SABO Försäkrings AB (publ.)

  Likvidator advokat Niklas Emthén