SABOF - Bättre försäkringar för allmännyttan

Kallelse extra bolagsstämma 5 februari 2020

Aktieägarna i SABO Försäkrings AB (publ.) i likvidation, org. nr. 516401-8441 kallas härmed till extra bolagsstämma onsdag den 5 februari 2020, kl. 11.00 i bolagets lokaler, Drottninggatan 29, 7tr, i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman:

 • ska vara införd i aktieboken onsdagen den 5 februari 2020, och
 • bör anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 29 januari 2020 skriftligen till SABO Försäkrings AB, Box 474, 101 29 Stockholm. Anmälan kan också göras per e-post kundservice@sabof.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

  Ombud m.m.
  Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

  Förslag till dagordning:
  0. Stämmans öppnande.
  1. Val av ordförande vid stämman.
  2. Justering av röstlängden.
  3. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.
  4. Fråga huruvida stämman blivit behörigen utlyst.
  5. Framläggande av styrelsens avgåenderedovisning för perioden 2019-01-01 - 2019-11-15 samt revisionsberättelse.
  6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens/VD avseende perioden 2019-01-01 - 2019-11-15.
  7. Stämmans avslutande.

  Övrigt
  Den reviderade avgångsredovisningen hålls tillgänglig på bolagets kontor på Drottninggatan 29 i Stockholm samt på bolagets webbplats (www.sabof.se) senast två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-postadress. Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § Aktiebolagslagen (2005:551).

  Stockholm i januari 2020
  SABO Försäkrings AB (publ.) i likvidation
  STYRELSEN