SABOF - Bättre försäkringar för allmännyttan

Kallelse extra bolagsstämma 23 oktober

Aktieägarna i SABO Försäkrings AB (publ.), org. nr 516401-8441 kallas härmed till extra bolagsstämma onsdag 23 oktober 2019, kl. 10.00 i bolagets lokaler, Drottninggatan 29, 7 tr, i Stockholm.

Den fullständiga kallelsen finns tillgänglig på bolagets webbplats www.sabof.se. En kallelse är införd i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar onsdagen den 9 oktober 2019. Den fullständiga kallelsen skickas kostnadsfritt till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Beställning kan ske på telefon 08-406 55 80.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman

  • Ska vara införd i aktieboken onsdagen den 23 oktober 2019 och
  • Bör anmäla sig till bolaget onsdagen den 16 oktober 2019, skriftligen till SABO Försäkrings AB, Box 474, 101 29 Stockholm.
Anmälan kan också göras per telefon 08-406 55 80 eller per e-post kundservice@sabof.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Stockholm i oktober 2019
SABO Försäkrings AB (publ.)
STYRELSEN