SABOF - Bättre försäkringar för allmännyttan

Årsstämma 2018-03-28

Kallelse till årsstämma i SABO Försäkrings AB (publ.)

Aktieägarna i SABO Försäkrings AB (publ.), org. nr 516401-8441 kallas härmed till årsstämma onsdag 28 mars 2018, kl. 13.00 i bolagets lokaler, Drottninggatan 29 i Stockholm.

Den fullständiga kallelsen finns tillgänglig på bolagets webbplats www.sabof.se och är också införd i Post- och Inrikes Tidningar den 28 februari 2018. Den fullständiga kallelsen skickas kostnadsfritt till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Beställning kan ske på telefon 08-406 55 80.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman
- Ska vara införd i aktieboken onsdag den 28 mars 2018, och
- bör anmäla sig till bolaget senast onsdag den 21 mars 2018 skriftligen till SABO Försäkrings AB, Box 474, 101 29 Stockholm.

Anmälan kan också göras per telefon 08-406 55 80 eller per e-post kundservice@sabof.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Stockholm i mars 2018

SABO Försäkrings AB (publ.)

STYRELSEN