SABOF - Bättre försäkringar för allmännyttan

Extra bolagsstämma 2017-12-07

Aktieägarna i SABO Försäkrings AB (publ.), org. nr. 516401-8441 kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 7 december 2017, kl. 10.00 i bolagets lokaler, Drottninggatan 29, 7tr, i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman

  • ska vara införd i aktieboken torsdagen den 7 december 2017, och
  • bör anmäla sig till bolaget senast fredagen den 1 december 2017 skriftligen till SABO

Försäkrings AB, Box 474, 101 29 Stockholm. Anmälan kan också göras per e-post kundservice@sabof.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
 
Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 8 949 st.

Förslag till dagordning:
0. Stämmans öppnande.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Justering av röstlängden.
3. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.
4. Fråga huruvida stämman blivit behörigen utlyst.
5. Beslut om beståndsöverlåtelse.
6. Stämmans avslutande.
 
Beslutsförslag i korthet:
Beslut om beståndsöverlåtelse (punkt 5)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att, i enlighet med bilaga 2, godkänna överlåtelse av försäkringsbestånd.
 
Övrigt:
Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt handlingar enligt 12 kap. 7 § aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor Drottninggatan 29 i Stockholm samt på bolagets webbplats (www.sabof.se) senast en vecka före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).
 
Stockholm i november 2017
SABO Försäkrings AB (publ.)
STYRELSEN