SABOF - Bättre försäkringar för allmännyttan

Årsstämma 2017-05-15

Aktieägarna i SABO Försäkrings AB (publ.) kallas till årsstämma enligt följande:

Tid:  2017-05-15 klockan 13.00

Plats:  SABO, Drottninggatan 29, plan 7, Stockholm

Ärenden:  Se bilagda föredragningslista

Anmälan:  Aktieägare som kommer att delta ska senast 2017-05-10 anmäla detta till Mari-Ann Lindborg, SABOF, Tfn: 08-406 55 80, fax: 08-20 99 04 eller e-post: mari-ann.lindborg@sabof.se

Om aktieägare anmäler flera deltagare, äger endast en rätt att företräda aktieägaren på stämman.

Valberedning
Nina Rådström, SABO AB, och Catarina Johansson Nyman fungerar som valberedning inför de val som skall förrättas på årsstämman. Namnen framgår av bifogade förteckning. Förslag till styrelsearvode framgår av bilaga till kallelsen.

Fullmakt
Fullmakt bifogas för Thorbjörn Nilsen, administrativ chef på SABO AB. Den som önskar utnyttja fullmakten skall senast 2017-05-10 sända fullmakten till Mari-Ann Lindborg, SABO Försäkrings AB, Box 474,
101 29  STOCKHOLM.Stockholm den 11 april 2017

SABO Försäkrings AB (publ.)
StyrelsenDu finner nedanstående dokument till höger på denna sida:

  • Kallelse inkl. fullmaktsformulär
  • Årsredovisning 2016 inkl. revisionsberättelse