SABOF - Bättre försäkringar för allmännyttan

Årstämma 2015-04-21

Aktieägarna i SABO Försäkrings AB (publ.) kallas till årsstämma enligt följande:

Tid:  2015-04-21 klockan 13.00

Plats:  SABO, Drottninggatan 29, plan 7, Stockholm

Ärenden:  Se bilagda föredragningslista

Anmälan:  Aktieägare som kommer att delta ska senast 2015-04-17 anmäla detta till Mari-Ann Lindborg, SABOF, Tfn: 08-406 55 80, fax: 08-20 99 04 eller e-post: mari-ann.lindborg@sabof.se

Om aktieägare anmäler flera deltagare, äger endast en rätt att företräda aktieägaren på stämman.

Valberedning:  Nina Rådström, SABO AB, och Catarina Johansson Nyman fungerar som valberedning inför de val som skall förrättas på årsstämman. Namnen framgår av bifogade förteckning. Förslag till styrelsearvode framgår av bilaga till kallelsen.

Fullmakt:  Fullmakt bifogas för Thorbjörn Nilsen, administrativ chef på SABO AB. Den som önskar utnyttja fullmakten skall senast 2015-04-17 sända fullmakten till Mari-Ann Lindborg, SABO Försäkrings AB, Box 474,
101 29  STOCKHOLM.


Stockholm den 20 mars 2015

SABO Försäkrings AB (publ.)
Styrelsen


Du finner nedanstående dokument till höger på denna sida:

  • Kallelse inkl. fullmaktsformulär
  • Årsredovisning 2014 inkl. revisionsberättelse