SABOF - Bättre försäkringar för allmännyttan

Årsstämma 2014-06-12

Aktieägarna i SABO Försäkrings AB (publ), 516401-8441, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 juni 2014 kl. 10.00 på Drottninggatan 29, plan 7, i Stockholm.

Den fullständiga kallelsen skickas kostnadsfritt till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Beställning kan ske på telefon 08-406 55 60.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman

  • ska vara införd i aktieboken torsdagen den 12 juni 2014, och
  • bör anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 4 juni 2014 skriftligen till SABO Försäkrings AB, Box 474, 101 29 Stockholm. Anmälan kan också göras per telefon 08-406 55 60, eller per fax 08-20 99 04 eller per e-post anders.sjodin@sabof.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Stockholm i maj 2014
SABO Försäkrings AB (publ.)
STYRELSEN


Du finner nedanstående dokument till höger på denna sida:

  • Kallelse
  • Fullmaktsformulär
  • Fullständigt beslutsunderlag
  • Årsredovisning 2013 inkl. revisionsberättelse